اطلاعات تور آنتالیا ویژه 28 فروردین 1400
مقصد آنتالیا
ایرلاین تیلویند
مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کد تور ANT-01
مدارک شناسنامه-کارت ملی - نتیجه تست منفی PCR

قیمت تور آنتالیا ویژه 28 فروردین 1400

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,050,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل ملودی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,690,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل لارا پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل رامادا ریزورت لارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,440,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل سلچوخان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,690,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل جندر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل بلکون بلک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل سنسیتیو پریمیوم ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,440,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,040,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل آرماس لابادا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,800,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,600,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل شروود گرین وود

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,140,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,160,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند پارک لارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل ملاس لارا هتل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,830,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل آسکا لارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,220,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,870,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل لیماک لیمرا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل آستریا کرملین پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 12,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل آدالیا الیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 14,020,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,715,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل شروود کمر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 14,090,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل گرانادا لاکچری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 15,320,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,430,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 10,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل ریکسوس داون تاون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 16,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 24,430,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 10,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل سوسسی لاکچری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 17,180,000 تومان
قیمت 1 تخت 23,220,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 11,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

هتل دلفین ایمپریال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 20,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 27,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 12,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 790,000 تومان
توضیحات -

* نرخ تور برای کودک زیر 2 سال، 790.000تومان می باشد.
*پرواز به مدت 40 دقیقه در فرودگاه قاضی پاشا توقف دارد.
* کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد.
* پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
* مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد.