اطلاعات تور بدروم 01 شهریور98
مقصد بدروم
ایرلاین قشم ایر
مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کد تور BUD12
مدارک اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

قیمت تور بدروم 01 شهریور98

هتل تندا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل آکواریوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,710,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,005,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل ایاز آکوا بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,735,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:GARDEN VIEW

هتل یلکن ماندالینجی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,935,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,805,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل ایاز آکوا بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,005,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل گرین بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,510,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : Club Room

هتل گرین بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,870,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,245,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل ایسیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,375,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,965,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل ثور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,590,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,325,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل ایسیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,735,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,540,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: CLUB ROOM

هتل ایسیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,095,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,045,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: HOTEL ROOM

هتل کادیکاله

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,165,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,190,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : Garden view

هتل دیاموند بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,165,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,190,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: GARDEN VIEW

هتل رویال آسارلیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,405,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل دیاموند بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,525,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,695,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : sea view

هتل کادیکاله

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,525,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,695,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال آسارلیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,910,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل بدروم هالیدی ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,150,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:CLUB ROOM

هتل یاسمین ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,815,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,125,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: CLUB ROOM

هتل یاسمین ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,535,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,205,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:main builiding

هتل گرند پارک بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,535,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل گرند پارک بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 12,255,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,150,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل کفالوکا ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 15,135,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,605,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل وگ | ووگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 16,140,000 تومان
قیمت 1 تخت 24,425,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 10,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

 

خدمات آژانس

 

6 شب و 7 روز اقامت – پرواز ایر باس زاگرس به ازمیر – صبحانه ، نهار ، شام و نوشیدنی (طبق برد هتل) – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان – گشت شهری رایگان 

 

توضیحات تکمیلی

 

* مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد و هورگشت مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت . 
* پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و درصورت انصراف کل هزینه سوخت خواهد شد. 
* نرخ کودک زیر دو سال 500.000 تومان می باشد. 
* پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.