اطلاعات تور کوش آداسی 1 شهریور 98
مقصد کوش آداسی
ایرلاین قشم ایر
مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کد تور KUSHA22
مدارک اسکن رنگی پاسپورت با 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر

قیمت تور کوش آداسی 1 شهریور 98

هتل گرند کوردوگلو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,165,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل اسلان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,360,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,285,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل ملیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,535,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل لاسانتا ماریا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,905,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل بلمار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,215,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل بلو ویستاهیل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,435,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات land view

هتل پانومارا هیل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,520,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,535,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل بلو ویستاهیل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,855,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,040,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل پانومارا هیل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,855,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,040,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات SEA VIEW

هتل آریا کلارس بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,560,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,645,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات LAND VIEW \ club room

هتل توسان بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,730,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,095,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل آریا کلارس بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,810,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,065,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات Main Land view \ LAND VIEW

هتل سیلایت ریسورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,815,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل رامادا ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,125,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,395,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات LAND VIEW \ SUPERIOR

هتل لو بلو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,315,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,760,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل لو بلو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,735,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,595,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل پاین بی هالیدی ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,070,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,605,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل آمارا سی لایت الیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,370,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,995,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل پاین بی هالیدی ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,280,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل پالم وینگز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 12,560,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,860,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل پالم وینگز افسوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 13,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,230,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل آمارا سی لایت الیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 13,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل سونیس افس رویال پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 13,760,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,885,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل آکوا فانتاسی آکواپارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 14,595,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,145,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز:

01 شهریور به 09 شهریور

ساعت پرواز تور :
پرواز رفت ازمیر:23:00|پرواز برگشت:02:15

خدمات آژانس

6 شب و 7 روز اقامت – پرواز ایر باس زاگرس(به ازمیر) – صبحانه ، نهار ، شام (طبق برد هتل) – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان – گشت شهری رایگان

توضیحات تکمیلی تور کوش آداسی ارزان

*نرخ کودک زیر 2 سال ، 400.000 می باشد . 
* کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد . 
*پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتباربه عهده ی آژانس درخواست کننده و بابت هر گونه 
ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. 
* بیمه افراد بالای 60 سال الزامی می باشد و مبلغ 50.000 تومان به نرخ های فوق اضافه می گردد.