اطلاعات تور مارماریس 5 مرداد 98
مقصد مارماریس
ایرلاین قشم ایر
مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کد تور Mar06
مدارک گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تور مارماریس 5 مرداد 98

هتل کلاب پینتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 5,440,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,715,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل اجین پارک هتل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 5,665,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,015,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل پینتا پارک دلوکس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,565,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,365,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل سسین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,965,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات -

هتل کلاس بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,215,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:GARDEN VIEW

هتل کلاس بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,315,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,665,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل گرین نیچر ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,740,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: CLUB ROOM

هتل لابراندا مارس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,915,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:GARDEN VIEW

هتل لابراندا مارس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,265,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:Standard

هتل لابراندا مارس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,440,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل لابراندا مارس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 0 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SIDE SEA VIEW

هتل سنتیدو ارکا لتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,015,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,065,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:Standard

هتل گرین نیچر ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,090,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,690,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:Standard

هتل گرین نیچر دیاموند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,140,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل سنتیدو ارکا لتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,140,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل مارتی ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,535,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,060,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:Standard

هتل گرین نیچر دیاموند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,765,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,665,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SIDE SEA VIEW

هتل سنتیدو ارکا لتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,765,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,665,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SIDE SEA VIEW

هتل مارتی ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,970,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,755,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:Standard

هتل سنتیدو ارکا لتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,140,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,265,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل گرین نیچر دیاموند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,215,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,340,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,960,000 تومان
قیمت نوزاد 400,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: SEA VIEW

تاریخ پرواز:

5 مرداد  به 12  مرداد

ساعت پروازی:

ساعت رفت: 01:30(فرودگاه ازمیر) | ساعت برگشت:02:15

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل با صبحانه نهار شام طبق برد هتل 
ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت 
بیمه مسافرتی 
راهنمای فارسی زبان گشت نیم روز

توضیحات تکمیلی:

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 
مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر می باشد. 
تورها چارتر وغیر قابل استرداد می باشد. 
پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد. 
داشتن حداقل 6 ماه اعتبار پاسپورت از لحظه ورود طبق مقررات کشور مذکور الزامی است