اطلاعات تور پاتایا ویژه تیر98
مقصد پاتایا
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور Pat205
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور پاتایا ویژه تیر98

هتل پیادا رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,980,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,820,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل زینگ تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,990,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مانیتا بوتیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,820,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,990,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ولکام پلازا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,820,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,990,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان استار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,070,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بستن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,070,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بوتیک سی تی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,300,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,070,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ایبیس پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,900,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,500,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان سیتی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,980,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,660,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن سی ویو ریزوت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,070,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,830,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سنترا نوا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,244,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل پاتایا سی ویو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,320,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,340,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,320,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مرکور پاتایا اوشن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,500,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,320,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان نیو وینگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,500,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,320,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ویستا پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل آماری رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,910,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,580,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مرکور پاتایا اوشن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,580,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل دیسکاور بیچ پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل اینتیمیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,500,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,690,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,740,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیام بایشور پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,860,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل باراکودا پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,420,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,540,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل اماری ارکید پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,920,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,540,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال کلیف بیچ ریستورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,550,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,580,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل اینترکنتینتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,900,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,840,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز تور ارزان پاتایا :

رفت:06 شهریور|برگشت14 شهریور(2.820.000 تومان افزایش)

رفت:13 شهریور|برگشت21 شهریور(2.820.000 تومان افزایش)

رفت:18 شهریور|برگشت26 شهریور(2.490.000 تومان افزایش)

رفت:20 شهریور|برگشت28 شهریور(2.490.000 تومان افزایش)

رفت:21 شهریور|برگشت29 شهریور(910.000 تومان افزایش)

رفت:22 شهریور|برگشت30 شهریور(180.000 تومان افزایش)

رفت:24 شهریور|برگشت01 مهر (1.090.000 تومان افزایش)

رفت:25 شهریور|برگشت02 مهر(730.000 تومان افزایش)

رفت:27 شهریور|برگشت04 مهر (540.000 تومان افزایش)

رفت:28 شهریور|برگشت05 مهر (360.000 تومان افزایش)

رفت:29 شهریور|برگشت06 مهر(180.000 تومان افزایش)

رفت:31 شهریور|برگشت08 مهر 

رفت:01 مهر|برگشت9 مهر (250.000 تومان کاهش)

رفت:03 مهر|برگشت11 مهر (140.000 تومان کاهش)

رفت:04 مهر|برگشت12 مهر (280.000 تومان کاهش)

رفت:05 مهر|برگشت13 مهر (280.000 تومان کاهش)

ساعت رفت از تهران : 22:10 | ساعت برگشت از بانکوک : 22:35  

ترانسفر زمینی بانکوک+پاتایا+بانکوک 1 ساعت

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه + گشت نیمروزی در پاتایا ترانسفر فرودگاهی و بین شهری+ لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان پاتایا تایلند:  

* نرخ نوزاد 1.000.000 تومان می باشد . 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای 
خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.