اطلاعات تور پوکت18 مهر97
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PUK36
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج .

قیمت تور پوکت18 مهر97

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 194 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 278 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 187 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 145 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 201 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 292 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 194 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 145 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 208 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 306 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 145 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 229 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 348 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 152 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 229 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 348 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 152 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 229 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 362 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 222 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 152 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 257 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 404 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 313 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 166 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 271 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 432 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 257 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 173 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 320 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 530 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 313 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 194 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 320 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 530 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 299 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 187 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 334 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 558 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 313 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 194 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 341 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 572 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 320 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 194 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 348 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 586 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 327 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 194 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 355 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 600 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 334 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 201 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 397 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 684 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 369 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 215 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 411 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 712 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 383 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 222 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 453 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 796 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 425 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 236 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 460 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 810 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 425 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 236 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 460 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 810 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 425 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 243 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 474 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 838 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 439 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 243 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 523 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 936 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 488 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 257 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,790,000 تومان + 586 دلار
قیمت 1 تخت 3,790,000 تومان + 1,069 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان + 586 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان + 285 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز:

تاریخ رفت: 18 مهر | تاریخ برگشت: 26 مهر

اطلاعات پرواز:

ساعت رفت:22:10    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از تور ارزان بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

 

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان + 7 شب اقامت + گشت نیمروزه در پوکت + ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان قیمت پوکت :  

* نرخ نوزاد 850.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد. 
* کلیه هتل های فوق تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو و موقت می باشد و در صورت عدم کانفرم ، هتل جایگزین معرفی می گردد