اطلاعات تور ارزان پوکت آبان 97
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PUK35
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج .

قیمت تور ارزان پوکت آبان 97

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,490,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,540,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,540,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,610,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,790,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,630,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,250,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,600,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,780,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,850,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,560,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,210,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,880,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,660,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,420,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,920,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,620,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,950,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,820,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,070,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,230,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,630,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,130,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,370,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,170,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,880,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,340,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,590,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,270,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,680,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 13,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 13,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت 12,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,130,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 13,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 21,330,000 تومان
قیمت 3 تخت 13,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت 12,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,300,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 14,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 22,500,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,520,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 14,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 23,160,000 تومان
قیمت 3 تخت 14,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت 13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,620,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 15,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 25,600,000 تومان
قیمت 3 تخت 15,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت 14,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 9,060,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 15,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 25,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 15,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت 14,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 9,080,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز تور ارزان :

تاریخ رفت: 16 مهر | تاریخ برگشت: 24 آبان

تاریخ رفت: 17 مهر | تاریخ برگشت: 25 آبان

تاریخ رفت: 18 مهر | تاریخ برگشت: 26 آبان

اطلاعات پرواز:

ساعت رفت:22:10    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از تور ارزان بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

 

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان + 7 شب اقامت + گشت نیمروزه در پوکت + ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

 
 

توضیحات تکمیلی تور ارزان قیمت پوکت :  

* نرخ نوزاد 850.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور ارزان در زمان ثبت نام اجباری می باشد. 
* کلیه هتل های فوق تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو و موقت می باشد و در صورت عدم کانفرم ، هتل جایگزین معرفی می گردد