اطلاعات تور کم خرج پوکت مرداد 97
مقصد پوکت
ایرلاین قطری
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PUK27
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج .

قیمت تور کم خرج پوکت مرداد 97

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 76 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 132 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 40 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 90 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 160 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 45 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 97 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 174 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 47 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 118 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 216 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 54 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 132 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 244 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 59 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 139 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 258 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 62 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 146 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 272 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 64 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 153 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 286 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 67 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 160 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 300 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 69 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 167 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 314 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 71 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 174 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 328 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 159 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 74 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 174 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 328 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 159 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 74 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 188 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 356 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 79 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 202 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 384 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 84 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 216 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 412 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 89 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 223 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 426 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 203 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 91 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 230 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 440 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 290 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 94 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 237 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 454 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 215 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 96 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 230 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 440 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 94 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 237 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 454 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 96 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 244 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 468 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 98 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 251 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 482 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 101 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 251 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 482 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 228 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 101 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 251 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 482 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 101 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 272 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 524 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 108 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 580 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 118 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 580 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 118 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 580 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 272 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 118 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 580 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 272 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 118 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 314 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 608 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 123 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 335 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 650 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 130 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 405 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 790 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 367 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 155 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 426 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 832 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 162 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 447 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 874 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 169 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 475 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 930 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 430 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 179 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 531 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 1,042 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 480 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 199 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 559 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 1,098 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان + 505 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 209 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان + 580 دلار
قیمت 1 تخت 5,950,000 تومان + 1,140 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان + 216 دلار
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز تور کم خرج پوکت  مرداد 97:

تاریخ رفت: 22 مرداد | تاریخ برگشت: 29 مرداد(700 تومان افزایش قیمت)

تاریخ رفت: 23 مرداد | تاریخ برگشت: 30 مرداد(700 تومان افزایش قیمت)

تاریخ رفت: 24 مرداد | تاریخ برگشت: 31 مرداد(250 تومان افزایش قیمت)

تاریخ رفت: 25 مرداد | تاریخ برگشت: 01 شهریور(250 تومان افزایش قیمت)

تاریخ رفت: 26 مرداد | تاریخ برگشت: 02 شهریور(250 تومان افزایش قیمت)

تاریخ رفت: 27 مرداد | تاریخ برگشت: 03 شهریور(250 تومان افزایش قیمت)

تاریخ رفت: 28 مرداد | تاریخ برگشت: 04 شهریور(150 تومان افزایش قیمت)

تاریخ رفت: 29 مرداد | تاریخ برگشت: 05 شهریور(500 تومان کاهش قیمت)

تاریخ رفت: 30 مرداد | تاریخ برگشت: 06 شهریور(500 تومان کاهش قیمت)

تاریخ رفت تور کم خرج پوکت  مرداد 97: 31 مرداد | تاریخ برگشت: 07 شهریور

اطلاعات پرواز تور کم خرج پوکت  مرداد 97:

پرواز تهران - دوحه ساعت پرواز :5:25 به وقت تهران  مدت پرواز:02:30

پرواز دوحه - پوکت مدت پرواز : 07:00

پرواز پوکت - دوحه مدت پرواز: 07:00

پرواز دوحه - تهران ساعت پرواز 04:15  به وقت تهران مدت پرواز 02:30

 

 

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت با پرواز عمان ایر + 7 شب اقامت + گشت نیمروزه در پوکت + ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان قیمت پوکت :  

* نرخ نوزاد 850.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور کم خرج پوکت  مرداد 97 در زمان ثبت نام اجباری می باشد. 
* کلیه هتل های فوق تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو و موقت می باشد و در صورت عدم کانفرم ، هتل جایگزین معرفی می گردد