اطلاعات تورمالزی+پنانگ6مهر97
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL137
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تورمالزی+پنانگ6مهر97

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 140 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 313 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 130 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 56 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:COPTHORN ORCHID

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 140 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 313 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 130 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 56 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:COPTHORN ORCHID

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 165 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 362 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 155 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 66 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:COPTHORN ORCHID

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 170 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 372 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 160 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 68 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO BY THE BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 170 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 372 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 160 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 68 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO BY THE BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 190 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 411 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 180 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 76 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO BY THE BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 205 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 440 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 195 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 82 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO BY THE BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 265 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 557 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 255 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 106 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 225 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 479 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 215 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 90 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO BY THE BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 230 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 489 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 220 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 92 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO BY THE BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 235 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 498 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 225 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 94 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO BY THE BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 285 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 596 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 275 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 114 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 290 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 606 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 280 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 116 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 295 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 615 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 285 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 118 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 295 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 615 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 285 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 118 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 255 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 537 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 245 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 102 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 625 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 290 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 120 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 260 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 547 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 104 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FOUR POINT BY SHERATON

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 270 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 567 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 108 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FOUR POINT BY SHERATON

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 270 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 567 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 260 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 108 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 586 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 270 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 112 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 586 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 270 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 112 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 258 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 596 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 275 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 114 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 285 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 596 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 275 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 114 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 290 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 606 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 116 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FOUR POINT BY SHERATON

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 270 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 567 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 260 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 108 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:EVER GREEN LAUREL

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 586 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 270 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 112 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 625 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 120 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 310 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 645 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 300 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 124 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:EVER GREEN LAUREL

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 350 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 723 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 340 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 140 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:GOLDEN SANDS BY SHANGRILA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 365 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 752 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 355 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 146 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:GOLDEN SANDS BY SHANGRILA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 365 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 725 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 355 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 146 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:GOLDEN SANDS BY SHANGRILA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 385 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 791 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 375 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 154 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:GOLDEN SANDS BY SHANGRILA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 390 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 801 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 380 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 156 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:GOLDEN SANDS BY SHANGRILA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 370 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 762 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 360 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 148 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:LEXI

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 375 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 771 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 365 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 150 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:LEXIS

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 380 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 781 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 370 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 152 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:LEXIS

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 420 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 859 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 410 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 168 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 430 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 879 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 420 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 172 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 435 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 888 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 425 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 174 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 450 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 918 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 440 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 180 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 545 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 1,103 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 218 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:RASA SAYANG BY SHANGRILA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 550 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 1,113 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 220 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:RASA SAYANG BY SHANGRILA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,190,000 تومان + 600 دلار
قیمت 1 تخت 3,190,000 تومان + 1,210 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,190,000 تومان + 590 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان + 240 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:RASA SAYANG BY SHANGRILA

تاریخ های پرواز تور کوالالامپور+پنانگ ارزان: 

تاریخ رفت: 06 مهر | تاریخ برگشت: 14 مهر

ساعت رفت از تهران : 22:30 | ساعت برگشت از کوالالامپور : 23:15  | ترانسفر زمینی بین کوالالامپور+پنانگ+کوالالامپور 5 ساعت

خدمات آژانس:  

بلیت رفت و برگشت با پرواز ماهان - صبحانه- 7 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان – سیم کارت رایگان - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری در کوالا با ناهار- گشت نیمروزی پنانگ، ترانسفر کوالا-پنانگ-کوالا(فاصله کوالا - پنانگ 5 ساعت زمینی)

توضیحات تکمیلی:  

1.نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد . 
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد . 
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد. 
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد . 
7. هزینه بیمه برای افراد بالای 50 سال هر نفر 50 هزار تومان می باشد که می بایست به مبالغ تور اضافه گردد . 
8. هزینه ی مالیات هر هتل کوالالامپور مبلغ 10 رینگت می باشد . این مبلغ بصورت نقدی توسط مسافر به هتل مربوطه پرداخت می گردد و آژانس هورگشت پارس هیچگونه مسئولیتی در مقابل این مبلغ نخواهد داشت .

جاذبه های گردشگری کوالالامپور مالزی