اطلاعات تور بانکوک+پاتایا
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI43
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور بانکوک+پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 65 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 125 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 65 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 33 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:MP RESIDENCE

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 100 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 195 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 100 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 43 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:MIND RESORT

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 117 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 229 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 57 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:IBIS PATONG

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 160 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 315 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 193 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 68 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:GARDEN PATTAYA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 172 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 339 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 71 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:CENTARA PATAYA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 183 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 361 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 183 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 74 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:ASIA PATTAYA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 183 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 361 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 183 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 77 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:VISTA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 215 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 425 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 227 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 85 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:THE BAY VIEW

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 231 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 457 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 231 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 89 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:LONG BEACH

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 265 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 525 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 265 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 106 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:MERCURE OCEAN RESORT

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 295 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 585 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 295 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 116 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:A ONE ROYAL CRUISE

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 313 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 621 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 313 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 123 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:SIAM BAY SHORE

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 361 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 717 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 361 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 143 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:AMARI OCEAN

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 369 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 733 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 369 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 144 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:DUSTI THANI

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 497 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 989 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 196 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:CENTARA GRAND MIRAGE

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 412 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 819 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 412 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 157 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:BARAQUDA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 529 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 1,053 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 529 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 204 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:CENTARA GRAND MIRAGE

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 455 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 905 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 455 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 175 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:ROYL CLIFF

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,070,000 تومان + 580 دلار
قیمت 1 تخت 3,070,000 تومان + 1,155 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,070,000 تومان + 580 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,070,000 تومان + 221 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:CAPE DARA

تاریخ پرواز:

تاریخ رفت: 12 شهریور | تاریخ برگشت: 20 شهریور

اطلاعات پرواز:

ساعت رفت:22:00    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی بانکوک - ساموئی - بانکوک+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان بانکوک  خرداد

* نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.