اطلاعات تور بانکوک تیر 1397
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI33
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور بانکوک تیر 1397

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 80 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 150 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 80 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 38 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 164 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 318 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 66 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 185 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 360 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 185 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 73 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 192 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 374 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 192 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 80 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 241 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 472 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 94 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 276 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 542 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 276 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 108 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 283 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 556 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 283 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 108 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 297 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 584 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 115 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 318 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 626 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 318 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 122 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 248 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 486 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 248 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 94 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 297 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 584 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 297 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 115 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 360 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 710 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 360 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 136 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 381 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 752 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 381 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 143 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 451 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 892 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 171 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 528 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,046 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 528 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 192 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 731 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,452 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 731 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 269 دلار
قیمت نوزاد 600,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز:

تاریخ رفت: 31 تیر | تاریخ برگشت: 8 مرداد (850 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 1 مرداد | تاریخ برگشت: 9 مرداد (850 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 2 مرداد | تاریخ برگشت: 10 مرداد (250 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 3 مرداد | تاریخ برگشت: 11 مرداد (150 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 4 مرداد | تاریخ برگشت: 12 مرداد (150 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 5 مرداد | تاریخ برگشت: 13 مرداد (50 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 6 مرداد | تاریخ برگشت: 14 مرداد (50 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 7 مرداد | تاریخ برگشت: 15 مرداد (50 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 8 مرداد | تاریخ برگشت: 16 مرداد (50 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 9 مرداد | تاریخ برگشت: 17 مرداد (50 ت افزایش نرخ)

تاریخ رفت: 10 مرداد | تاریخ برگشت: 18 مرداد (150 ت افزایش نرخ)

اطلاعات پرواز:

ساعت رفت:22:00    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی بانکوک - ساموئی - بانکوک+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان بانکوک  خرداد

* نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.