فرم استرداد وجه

توجه! در صورت كنسلی به علت های زير، ارائه اصل بليط با مهر و امضای ايستگاه هواپيمايی مبدأ الزامی ميباشد.
تاخير بيش از ٢ساعت
كنسلی به علت بدی آب و هوا
كنسلی به علت نقص فنی