مراکز خرید استانبول

نشان تاشی

نشان تاشی

فروم استانبول هم مرکز خريد و هم شهر بازي

فروم استانبول هم مرکز خريد و هم شهر بازي

خيابان بغداد  در قسمت آسيايي استانبول

خيابان بغداد در قسمت آسيايي استانبول

 پروفیلو

پروفیلو