جاذبه های گردشگری استانبول

موزه هنرهای زیبا

موزه هنرهای زیبا

موزه هنرهای اسلامی

موزه هنرهای اسلامی

موزه های باستان شناسی

موزه های باستان شناسی

موزه نظامی

موزه نظامی

موزه موازئیک

موزه موازئیک

موزه کاریه

موزه کاریه

موزه کارخانه راحمی کوچ

موزه کارخانه راحمی کوچ

موزه فرشهای ترکیه

موزه فرشهای ترکیه

موزه صنایع هوائی

موزه صنایع هوائی

موزه سنت ایرنه

موزه سنت ایرنه

موزه چینعلی کوشک

موزه چینعلی کوشک

موزه ایاصوفیا

موزه ایاصوفیا

موزه آتاتورک

موزه آتاتورک

مسجد ینی

مسجد ینی

مسجد سوکولو لومحمّد پاشا

مسجد سوکولو لومحمّد پاشا

مسجد سلطان مهرماه

مسجد سلطان مهرماه

مسجد رستم پاشا

مسجد رستم پاشا

مسجد بزرگ ایوب

مسجد بزرگ ایوب

مسجد باشکوه فاتح

مسجد باشکوه فاتح

مسجد باشکوه سلطان احمد

مسجد باشکوه سلطان احمد

کیزکولسی (برج دختر)

کیزکولسی (برج دختر)

کاخ ییلدیز

کاخ ییلدیز

کاخ دولما باغچه

کاخ دولما باغچه

کاخ توپ کاپی

کاخ توپ کاپی

کاخ بیلربیی

کاخ بیلربیی

عمارت دریائی آتاتورک (فلوریا)

عمارت دریائی آتاتورک (فلوریا)

عمارات ماسلاک

عمارات ماسلاک

روملی حصاری و یا دژ اروپائی

روملی حصاری و یا دژ اروپائی

برج گالاتا

برج گالاتا

آینالی کاواک (اقامتگاه تابستانی)

آینالی کاواک (اقامتگاه تابستانی)

آب انبار یرباتان

آب انبار یرباتان