جاذبه های گردشگری آنتالیا | تور ارزان آنتالیا

ماناوگات

ماناوگات

کسیک مناره

کسیک مناره

دره عمیق پلدار(کورپولو کانیون)

دره عمیق پلدار(کورپولو کانیون)

حمام رومی

حمام رومی

پاموک کاله (پاموک قلعه)

پاموک کاله (پاموک قلعه)

پارک آبی آکوالند آنتالیا

پارک آبی آکوالند آنتالیا

آسپندوس

آسپندوس

آبشار دودن

آبشار دودن

 غار کارائین

غار کارائین